--- Athen 2015, Studienaufenthalt ---

Athen 2015, Studienaufenthalt / ResidencyStoa, Athen